Blogs

Dynamieken in de boardroom

20-12-2017

 

Het artikel 'It's lonely at the top' uit het Jaarboek Compliance 2018 dat in opdracht van het Nederlands Compliance Instituut is uitgebracht is geschreven door drs. P.J.C. Pluimert en mr. J.M. Wanders.

 

Dat ‘the tone at the top’ belangrijk is als het gaat om de cultuur binnen een organisatie, is algemeen bekend; daarbij geldt ook dat de houding in de boardroom naar elkaar van grote invloed is op de mate waarin een cultuur integer is. Dit speelt in het bijzonder bij de bespreking van morele dilemma’s en bij keuzes die het naleven van regels en procedures betreffen.

 

Hoe beoordeel je het gedrag in de boardroom als het gaat om integriteit? Dit artikel vormt een praktische leidraad voor compliance officers om individueel gedrag en groepsdynamieken in de boardroom te observeren en te beoordelen.

 

Het belang van ‘the tone at the top’

 

De dynamiek in de boardroom heeft een bepalende invloed op de cultuur binnen een bedrijf/organisatie. De leiders van de organisatie zijn cultuurdragers. Bijna ongemerkt (door ongeschreven regels en vaak onbewust volgerschap) geldt hun gedrag als voor- beeldgedrag voor anderen binnen de organisatie. “Als de baas het doet, dan zal het wel zo moeten.” Dit kan een heel positieve uitwerking hebben als de leider(s) van een organisatie worden erkend om hun engaging leiderschapsstijl, ethisch hoogstaande principes en gedrag en hun voorkomende, empathische houding ten aanzien van de rest van de wereld. Echter, de negatieve impact van een leider of leiderschapscultuur in een organisatie die het niet zo nauw neemt, is aanzienlijk groter. Dit is de conclusie van dr. Frank van Luijk in zijn boek: ‘De ontspoorde manager’, op basis van zijn jarenlange ervaring en onderzoek. De recente voorbeelden zijn talrijk en niet te missen voor diegenen die de actualiteit volgen. Het onderstreept het belang van dat het goed zit met ‘ the tone at the top’. 

 

Het belang daarvan wordt ook erkend door de Nederlandse Corporate Governance Code en de Nederlandsche Bank. De Corporate Governance Code verwacht van bestuurders dat zij een cultuur creëeren die het gewenste gedrag en integer handelen stimuleert en de daarbij behorende waarden uitdragen. Zo wordt richting geboden bij het nemen van dagelijkse beslissingen en het bewaken van integer handelen door mensen in alle lagen van de onderneming. De code schrijft niet voor wat cultuur precies is of zou moeten zijn. De Nederlandsche Bank daarentegen heeft wel handen en voeten gegeven aan wat zij onder een ‘integere bedrijfscultuur’ verstaat. Belangrijke elementen daarin zijn onder meer bespreekbaarheid en transparantie: elementen die essentieel zijn voor een organisatie die zichzelf corrigeert om de integriteit te bewaken.

 

Correctievermogen begint met benaderbaarheid; letterlijk en figuurlijk

 

Correctievermogen begint aan de top. Als signalen uit de organisatie dat er zaken niet helemaal ‘goed’ gaan, de top niet bereiken, kan er ook niet bijgestuurd worden door diezelfde top. Nu is de board gelukkig wel zelf in de positie om er voor te zorgen dat die signalen wel binnenkomen.

 

Waarom gebeurt het dan toch niet altijd? Een belangrijke reden is de ontoegankelijkheid van de top. Enerzijds letterlijk. Er zijn nog steeds organisaties waar de directie een eigen vleugel heeft met een eigen lift naar de ‘golden oor’. De kans op toevallige ontmoetingen wordt op die manier drastisch verkleind. Prettig voor het behouden van focus, maar niet zo goed als het gaat om benaderbaarheid. In minder extreme vorm zien we toch vaak dat de directie zich vrij ver van de operatie bevindt, waardoor er (ongewild?) afstand zal ontstaan.

 

Maar het gaat niet alleen om fysieke afstand; ook figuurlijke benaderbaarheid speelt een grote rol. Iedereen kent de voorbeelden waarbij ondernemingen ontspoorden, omdat niemand bereid was (durfde) het slechte nieuws te brengen vanwege de consequenties die dit zou hebben voor de eigen positie, carrière, beloning, et cetera. Er zijn ook voorbeelden van organisaties waar het bestuur het slechte nieuws wel ontving, maar niet open stond voor de boodschap. De basis voor corrigerend vermogen is in beide gevallen dan al weg. De oorsprong van de afstand tot de board ligt niet zelden in de persoonlijkheden en ambitie van de board zelf. Om een positie aan de top te bereiken is het binnen veel organisaties nodig om dominant en krachtig gedrag te vertonen; eenmaal daar aangekomen wordt dit gedrag niet zomaar aangepast. Dergelijk gedrag nodigt niet uit tot het geven van feedback. Je moet wel heel zeker van je zaak zijn om de negatieve boodschap te brengen. Zogenaamde ‘upward feedback’ vindt zelden plaats. Vertrouwen en veiligheid zijn dan al snel sleutelwoorden. Wordt er voldoende veiligheid ervaren om ook negatieve boodschappen ter sprake te brengen, of is men voort- durend bezig het goede humeur van de baas niet te verpesten door alleen goed nieuws te brengen?

 

Op basis van common sense en breed uitgemeten voorbeelden in het nieuws klinkt bovenstaande wellicht logisch, en is er misschien ook wel enige herkenning uit de praktijk van alledag. Maar hoe beoordeel je nu het vertrouwen dat er bestaat binnen een board? Hoe bepaal je of er voldoende correctief vermogen is binnen een organisatie door de dynamieken in de board te observeren? En hoe toets je nu of de board openstaat voor geluiden, input, feedback en slecht nieuws? Hoe stel je vast of men bereid is corrigerend gedrag te belonen?

 

In dit artikel willen we stilstaan bij het herkennen en duiden van verschillende gedragskenmerken van leiders (en anderen) en hoe drijfveren, omstandigheden en persoonlijk- heden tot ongewenste dynamieken kunnen leiden in het kader van integriteit. Een korte inleiding in de psychologie van leiders en teams.

 

Hoe beoordeel je gedrag?

 

In de psychologie en in het verlengde daarvan in het HR-werkveld wordt gedrag uitgedrukt in competenties. Competenties omschrijven bepaald beoordeelbaar gedrag, denk aan: overtuigingskracht, plannen, inventiviteit, empathie, et cetera. Competenties vormen ook veelal het idioom waarmee vaardigheden worden beschreven die nodig zijn om succesvol te zijn in een functie.

 .....

 

Vraag het volledige artikel op via info@xiel.nl